خط تولید پنلهای ویمکس و مودی

خط تولید لامپهای فیلامنتی ویمکس و مودی

خط تولید لامپهای مهتابی (T8) ویمکس و مودی